Loading...

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
„Nowoczesne i bezpieczne środowisko IT”- V edycja

29 luty – 01 marca 2024 r. | Hotel Warszawianka, Jachranka 77, 05-140 Serock


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@instytut.info.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane dotyczące Pani/Pana szczególnych potrzeb będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania związanego z:
   1. rejestracją na konferencję „Nowoczesne i Bezpieczne środowisko IT”,
   2. zapewnieniem przez organizatora technicznych warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w imprezie,
   3. promowaniem konferencji.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciach, filmach będą przetwarzane w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją i przebiegiem konferencji.
 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać informację o wycofaniu zgody na adres: paula@instytut.info.pl
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania rejestracji udziału w konferencji „Nowoczesne i Bezpieczne Środowisko IT”.