Loading...

Warunki uczestnictwa
„Nowoczesne i bezpieczne środowisko IT”- V edycja

29 luty – 01 marca 2024 r. | Hotel Warszawianka, Jachranka 77, 05-140 Serock


  1. Organizatorem konferencji jest fundacja Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych ul. Grzybowska 87; 00-844 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.
  2. Warunkiem udziału w konferencji jest otrzymanie przez Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 20 luty 2024 r.
  3. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa.
  4. Organizator w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze prześle potwierdzenie przyjęcia na konferencję oraz informacje o sposobie płatności. (wystawiamy fakturę).
  5. W przypadku rezygnacji osoby z udziału w konferencji, instytucja zgłaszająca jest zobowiązana do przesłania pisemnej rezygnacji z udziału, najpóźniej do 20 lutego 2024 r. Nieobecność uczestnika na konferencji oraz niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.
  6. Jeśli uczestnik nie poinformuje pisemnie o rezygnacji z udziału w konferencji, instytucja zgłaszająca zostanie obciążona całkowitym kosztem udziału w konferencji.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub zmiany jego terminu na 5 dni przed terminem konferencji.
  8. W przypadku zmiany terminu konferencji, uczestnik musi potwierdzić chęć udziału w wydarzeniu w innym terminie poprzez ponowne wysłanie formularza zgłoszeniowego.