Loading...

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DECSOFT S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Decsoft spółka akcyjna z siedzibą w  Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z  administratorem można skontaktować się w siedzibie lub pod adresem mailowym: decsoft@decsoft.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. Prowadzenia działań informacyjnych, marketingowych, promocyjnych i reklamowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wcześniej udzielonej zgody;
   2. Obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona przed roszczeniami.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane poniżej:
   1. do czasu wycofania zgody;
   2. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 1. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
   1. osobom współpracującym z Administratorem oraz innym upoważnionym pracownikom,
   2. odmiotom świadczącym dla Administratora usługi (wsparcie w zakresie IT).
 1. W zakresie wynikającym z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
   1. dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
   2. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
   3. żądania usunięcia danych osobowych,
   4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
   5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   6. przenoszenia danych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Realizacja wskazanych powyżej praw, oprócz wniesienia skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: decsoft@decsoft.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
 3. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych nie jest obowiązkiem ustawowym, natomiast jest konieczne w celu umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia w stosunku do Pani/Pana działań opisanych w pkt. 2.